skip to Main Content
88675408-9 021 info@farzaneganpars.ir ورود کاربران کاربران سازمانی
بر اساس مصوبه شماره ۲ جلسه شماره  ۱۱۹ مورخ ۰۶/۰۶/۹۰ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پارامترها و شاخص ها و روش های اندازه گیری یکسان وضعیت کیفی و کمی عملکرد شبکه تلفن ثابت در راستای حمایت از حقوق مشترکین خدمات شبکه مذکور تصویب شده است. همینطور بر اساس مصوبه شماره ۲ جلسه شماره  ۱۹۲ مورخ ۳۰/۰۳/۹۳ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مقرر شده است هر سه ماه یکبار سازمان نسبت به ارزیابی کیفیت خدمات اپراتورها اقدام نماید و اطلاع رسانی عمومی انجام دهد و بر اساس مفاد پروانه های صادره با آنها رفتار نماید.

کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۱۷۷مورخ ۱۲/۸/۱۳۹۲ اصلاحات پیشنهادی مصوبه شماره ۹۰ مورخ ۱۰/۵/۱۳۸۹ کمیسیون در خصوص ضوابط و چارچوب موافقت نامه هاي سطح خدمات (SLA) خدمات ارتباطات داده ها را بررسی و آن را تصويب و مفاد ضوابط و چارچوب موافقت نامه های سطح خدمات (SLA) در قالب مصوبه شماره ۲ جلسه  شماره ۱۷۷ مورخ ۱۲/۸/۱۳۹۲ جایگزین مصوبه شماره ۹۰ کمیسیون کرد.  با استناد به بند ۹ ماده ۶ اساسنامه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي و به منظور شفاف سازي کيفيت خدمات در مقابل هزينه آن در شبکه هاي ارتباطات داده ها و رعايت  حقوق مشتريان، ضوابط و چارچوب موافقت نامه هاي سطح خدمات ارتباطات داده ها در جلسه شماره ۹۰ مورخ ۱۰/۵/۱۳۸۹کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات مورد بررسي و تصويب  قرار گرفت. رعایت ضوابط تعیین شده در این مصوبه از تاريخ تصويب لازم الاجراست.

Back To Top