skip to Main Content
88675408-9 021 info@farzaneganpars.ir ورود کاربران کاربران سازمانی

 Local Network

شبکه های محلی در اصطلاح شبکه های LAN (Local Area Network) عموماً به شبکه های با Client های پایین و کاربردهای غیر تجاری اطلاق شده و مورد استفاده قرار می گیرد.


 Metropol. Network

شبکه های Metropolitan (MAN) می تواند ارتباط مابین شبکه های LAN در سایت های مرکزی بوده که مدل ارتباطی آن متنوع می باشد.


 Wide Network

در شبکه های Wide ارتباط از شبکه های محلی و شهری فراتر رفته و توسط شرکت فرزانگان ارتباط در سطح کشور و حتی در سطح جهان برقرار می باشد.


 MPLS

یکی از روش های انتقال اطلاعات در شبکه های WAN ارتباط به صورت MPLS است، این سرویس که عملکرد آن در لایه دو صورت می پذیرد با همکاری مخابرات و زیرساخت صورت پذیرفته و این شرکت با مدیریت و راه اندازی این سرویس ها متولی راه اندازی MPLS در سطح کشور می باشد.


 بستر سازی

یکی از مهم ترین فعالیت های شرکت فرزانگان ایجاد بسترهای فیزیکی در سطح شهر می باشد. این شرکت اقدام به گسترش شبکه های Metropol. با ایجاد حفاری نموده .


 Localization

در راستای تکنولوژی های نوین شرکت فرزانگان اقدام به راه اندازی و تولید سیستم های مدیریتی و تجمیع و کنترل محیطی پرداخته است.


 Hosting و Collocate

با توجه به دسترسی عموم به اینترنت با گذشت زمان استفاده از Storage های فیزیکی حذف شده و جای خود را به فضاهای اینترنتی خواهند داد، شرکت فرزانگان با برخورداری از Data Center های وسیع و ایجاد فضای Collocate این امکان را فراهم نموده .


 BMS

BMS سیستم مدیریت هوشمند ساختمان های است که توانایی مدیریت و کنترل تمامی اجزاء یک ساختمان را خواه اداری و یا خواه مسکونی به نزدیکی گوشی موبایل و یا تبلت در اختیار کاربران قرار می دهد


 IoT

طراحی، ساخت و اجرای شبکه های IoT یکی از بزرگترین اقدامات در شبکه فن آوری اطلاعات در کشور می باشد که شرکت فرزانگان اقدام به فعالیت در این زمینه نموده.


  Intelli. Home

یکی از زمینه های فعالیت شرکت فرزانگان حضور در منازل با طراحی و اجرای شبکه هایی مبتنی بر IoT و همچنین سیستم های مدیریت هوشمند است.این سیستم با اتصال سنسورها و سیستم های نظارتی به مراکز فرمان این قابلیت را به کاربران خواهد داد که در سرتاسر دنیا تمامی اجزاء منزل خود را تحت کنترل داشته باشند.


 FTTx

ساختار شبکه ای FTTx بر اساس مقسم های نوری یا همان WDM ها عمل میکند، به این صورت که نه تنها از ساختار WDM در ارتباطات FTTx استفاده می گردد، بلکه سیستم های قابل مدیریتی مانند Device های Active نیز در این ارتباط وارد می شوند.

Back To Top